FreqSpotter Logo
29.680.000 WB6NIL (o82.5ex) Ahwahnee, CA, United States

WB6NIL Repeater located in Ahwahnee, CA, United States operating on 29.6800 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)