FreqSpotter Logo
927.662.500 K6LRB (DPL 606) Palos Verdes, CA, United States

K6LRB Repeater located in Palos Verdes, CA, United States operating on 927.6625 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)