FreqSpotter Logo
927.562.500 N6LXX (123.0Hz) Mt. Harvard, CA, United States

N6LXX Repeater located in Mt. Harvard, CA, United States operating on 927.5625 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)