FreqSpotter Logo
927.325.000 WA6DVG (114.8Hz) Mt. Wilson, CA, United States

WA6DVG Repeater located in Mt. Wilson, CA, United States operating on 927.3250 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)