FreqSpotter Logo
1.282.750.000 N6AH (131.8) Arcadia, CA, United States

N6AH Repeater located in Arcadia, CA, United States operating on 1282.750 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)