FreqSpotter Logo
1.282.025.000 W6KRW (88.5) Santiago Peak, CA, United States

W6KRW Repeater located in Santiago Peak, CA, United States operating on 1282.025 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)