FreqSpotter Logo
445.680.000 N6JLY (136.5) Glendale, CA, United States

N6JLY Repeater located in Glendale, CA, United States operating on 445.68 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)