FreqSpotter Logo
445.660.000 N6DVA (156.7) Hollywood Hills, CA, United States

N6DVA Repeater located in Hollywood Hills, CA, United States operating on 445.66 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)