FreqSpotter Logo
445.620.000 W6HA (127.3) El Segundo, CA, United States

W6HA Repeater located in El Segundo, CA, United States operating on 445.62 Mhz.

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)