FreqSpotter Logo
107.100.000 KYNZ (Power: 24.5 kW) Lone Grove, OK, United States

KYNZ Lkcm Radio Licenses, L.p. broadcasting on 107.1 MHz MHz from Lone Grove, OK, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)