FreqSpotter Logo
106.500.000 KLFN (Power: 6 kW) Sunburg, MN, United States

KLFN Lakeland Broadcasting Company broadcasting on 106.5 MHz MHz from Sunburg, MN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)