FreqSpotter Logo
105.900.000 KRZY-FM (Power: 100 kW) Santa Fe, NM, United States

KRZY-FM Entravision Holdings, Llc broadcasting on 105.9 MHz MHz from Santa Fe, NM, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)