FreqSpotter Logo
105.900.000 KFJK (Power: 2.4 kW) Fresno, CA, United States

KFJK Peak Broadcasting Of Fresno Licenses, Llc broadcasting on 105.9 MHz MHz from Fresno, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)