FreqSpotter Logo
103.900.000 WQBK-FM (Power: 6 kW) Rensselaer, NY, United States

WQBK-FM Regent Broadcasting Of Albany, Inc. broadcasting on 103.9 MHz MHz from Rensselaer, NY, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)