FreqSpotter Logo
101.900.000 KSML-FM (Power: 15 kW) Huntington, TX, United States

KSML-FM Kasa Family Limited Partnership broadcasting on 101.9 MHz MHz from Huntington, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)