FreqSpotter Logo
9.370.000 IBB (Power: 250 kW) , Sri Lanka

International Broadcasting Bureauu (International Broadcasting Bureauu) broadcasting on 9370 kHz between 1700 UTC to 1800 UTC from , Sri Lanka!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)