FreqSpotter Logo
99.700.000 WJKD (Power: 50 kW) Vero Beach, FL, United States

WJKD Vero Beach Fm Radio Partnership broadcasting on 99.7MHz MHz from Vero Beach, FL, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)