FreqSpotter Logo
7.460.000 MNO (Power: 500 kW) Kichinev, Moldava

Merlin Network One (TV Radio Wave) broadcasting on 7460 kHz between 0230 UTC to 0315 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)