FreqSpotter Logo
7.430.000 YFR (Power: 500 kW) Kichinev, Moldava

Family Stations, Inc. (TV Radio Wave) broadcasting on 7430 kHz between 2000 UTC to 2200 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)