FreqSpotter Logo
96.300.000 KXOL-FM (Power: 6.6 kW) Los Angeles, CA, United States

KXOL-FM Kxol Licensing, Inc. broadcasting on 96.3MHz MHz from Los Angeles, CA, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)