FreqSpotter Logo
7.380.000 MOL (Power: 250 kW) Kichinev, Moldava

Radio of Moldavia (TV Radio Wave) broadcasting on 7380 kHz between 1500 UTC to 2030 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)