FreqSpotter Logo
7.375.000 MOL (Power: 250 kW) Kichinev, Moldava

Radio of Moldavia (TV Radio Wave) broadcasting on 7375 kHz between 1730 UTC to 1930 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)