FreqSpotter Logo
7.360.000 MOL (Power: 300 kW) Kichinev, Moldava

Radio of Moldavia (TV Radio Wave) broadcasting on 7360 kHz between 2000 UTC to 2200 UTC from Kichinev, Moldava!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)