FreqSpotter Logo
90.700.000 WZKV (Power: 9.9 kW) Dyersburg, TN, United States

WZKV Educational Media Foundation broadcasting on 90.7MHz MHz from Dyersburg, TN, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)