FreqSpotter Logo
90.500.000 KJIC (Power: 7.7 kW) Santa Fe, TX, United States

KJIC Community Radio, Inc. broadcasting on 90.5MHz MHz from Santa Fe, TX, United States!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)