FreqSpotter Logo
7.180.000 EMI (Power: 500 kW) , United Arab Emirates

Emirates Media (Emirates Media (UAE)) broadcasting on 7180 kHz between 2000 UTC to 2100 UTC from , United Arab Emirates!

© 2008 (KG6YPI, Brandon Hansen)